Τρίτη, Ιουνίου 18, 2024

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

Ρυθμίσεις για εξερχόμενους φοιτητές Erasmus που δεν ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα σπουδών ή πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό

Σχολή Επιστημών Αγωγής

Προσχολικής Εκπαίδευσης

Εφόσον οι φοιτητές δεν επιστρέφουν με 25 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) (σε περίπτωση εξαμήνου) ή 17 ECTS Πιστωτικές Μονάδες (σε περίπτωση τριμήνου) ή 50 Πιστωτικές Μονάδες (σε περίπτωση ενός έτους), δε θα γίνεται δεκτό τυχόν αίτημά τους, για επόμενη μετακίνηση με το εν λόγω πρόγραμμα. Περιπτώσεις στις οποίες

φοιτητές δεν ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα σπουδών τους για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους (π.χ. ασθένεια) θα εξετάζονται χωριστά.

Δημοτικής Εκπαίδευσης

Εφόσον οι φοιτητές δεν εξεταστούν επιτυχώς στις μισές τουλάχιστον από τις προβλεπόμενες στο ίδρυμα υποδοχής Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) για την περίοδο μετακίνησης, δε θα γίνεται δεκτό τυχόν αίτημά τους, για επόμενη μετακίνηση με το εν λόγω πρόγραμμα. Περιπτώσεις στις οποίες φοιτητές δεν ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα σπουδών τους για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους (π.χ. ασθένεια) θα εξετάζονται χωριστά.

Η όποια ρύθμιση ισχύει για τη μετακίνηση φοιτητών για σπουδές θα ισχύει και για τη μετακίνηση φοιτητών για πρακτική άσκηση.

 

Σχολή Κοινωνικών, Οικονομικών & Πολιτικών Ειστημών

Οικονομικών Επιστημών

Τόσο η αρχική συμμετοχή όσο και η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών ή της πρακτικής άσκησης κρίνονται σε κάθε περίπτωση από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών κατόπιν εισήγησης του συντονιστή ERASMUS+ του τμήματος. Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια δεν ανταποκριθεί επιτυχώς στο συμφωνημένο ακαδημαϊκό πρόγραμμα, χάνει το δικαίωμα συμμετοχής σε άλλο πτρόγραμμα κινητικότητας

Κοινωνιολογίας

Εφόσον οι φοιτητές δεν εξεταστούν επιτυχώς στις μισές τουλάχιστον από τις προβλεπόμενες στο ίδρυμα υποδοχής Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) για την περίοδο μετακίνησης, δε θα γίνεται δεκτό τυχόν αίτημά τους, για επόμενη μετακίνηση με το εν λόγω πρόγραμμα. Περιπτώσεις στις οποίες φοιτητές δεν ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα σπουδών τους για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους (π.χ. ασθένεια) θα εξετάζονται χωριστά.

Η όποια ρύθμιση ισχύει για τη μετακίνηση φοιτητών για σπουδές θα ισχύει και για τη μετακίνηση φοιτητών για πρακτική άσκηση.

Πολιτικής Επιστήμης

Ψυχολογίας

Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής ολοκλήρωσης του προγράμματος θα ζητηθεί από το φοιτητή η επιστροφή της επιχορήγησης.  Για το τι συνιστά ικανοποιητική ολοκλήρωση του προγράμματος αποφαίνεται η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας μετά από ερώτημα του/της Συντονιστή/-ριας του προγράμματος (συνήθως απόδειξη παρακολούθησης και επιτυχής ολοκλήρωση ενός ελάχιστου αριθμού μαθημάτων).

 

Φιλοσοφική Σχολή

Ιστορίας-Αρχαιολογίας

Σε περίπτωση που ο εξερχόμενος φοιτητής ( ή φοιτήτρια) του Τμήματος δεν πέρασε κανένα μάθημα στο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού όπου φοίτησε, αυτό θα λαμβάνεται αρνητικά υπόψη σε περίπτωση νέας αίτησης του ίδιου φοιτητή ( ή φοιτήτριας) για φοίτηση στο εξωτερικό με το Πρόγραμμα Erasmus.

Φιλολογίας

Εφόσον οι φοιτητές δεν εξεταστούν επιτυχώς σε ένα τρίτο τουλάχιστον από τις προβλεπόμενες στο ίδρυμα υποδοχής Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) για την περίοδο μετακίνησης, δε θα γίνεται δεκτό τυχόν αίτημά τους, για επόμενη μετακίνηση με το εν λόγω πρόγραμμα. Περιπτώσεις στις οποίες φοιτητές δεν ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα σπουδών τους για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους (π.χ. ασθένεια) θα εξετάζονται χωριστά.

Η όποια ρύθμιση ισχύει για τη μετακίνηση φοιτητών για σπουδές θα ισχύει και για τη μετακίνηση φοιτητών για πρακτική άσκηση.

Φιλοσοφικών & Κοινωνικών σπουδών

Εφόσον οι φοιτητές δεν εξεταστούν επιτυχώς στις μισές τουλάχιστον από τις προβλεπόμενες στο ίδρυμα υποδοχής Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) για την περίοδο μετακίνησης, δε θα γίνεται δεκτό τυχόν αίτημά τους, για επόμενη μετακίνηση με το εν λόγω πρόγραμμα. Περιπτώσεις στις οποίες φοιτητές δεν ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα σπουδών τους για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους (π.χ. ασθένεια) θα εξετάζονται χωριστά.

 

Σχολή Θετικών Ειστημών & Τεχνολογικών Επιστημών

Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Για να θεωρηθεί επιτυχής η μετακίνηση ο/η φοιτήτρια θα πρέπει να έχει αξιολογηθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα/πρόγραμμα πρακτικής άσκησης που αντιστοιχούν στην αρχική συμφωνία. Η περίοδος μετακίνησης κρίνεται ικανοποιητική κατ’ ελάχιστον όταν ο/η φοιτήτρια παρακολουθήσει με επιτυχία απαιτήσεις του Προγράμματος που ακαδημαϊκά αντιστοιχούν στο 50% τουλάχιστον των ECTS που αναφέρονται στη συμφωνία σπουδών. Σε αντίθετη περίπτωση, σύμφωνα με τη Σύμβαση, το Ίδρυμα δύναται να τους ζητήσει μέρος ή το σύνολο της υποτροφίας.

Φυσικής

Γ ια να θεωρηθεί επιτυχής η μετακίνηση ο/η φοιτήτρια θα πρέπει να έχει αξιολογηθεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 50% των ECTS που αναφέρονται στη συμφωνία σπουδών. Σε αντίθετη περίπτωση, σύμφωνα με τη Σύμβαση, το Ίδρυμα δύναται να τους ζητήσει μέρος ή το σύνολο της υποτροφίας.

Επιστήμης Υπολογιστών

Εφόσον οι φοιτητές δεν εξεταστούν επιτυχώς στις μισές τουλάχιστον από τις προβλεπόμενες στο ίδρυμα υποδοχής Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) για την περίοδο μετακίνησης, δεν θα γίνεται δεκτό τυχόν αίτημα τους, για επόμενη μετακίνηση με το εν λόγω πρόγραμμα.

Περιπτώσεις στις οποίες φοιτητές δεν ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα σπουδών τους για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους (π.χ. ασθένεια) θα εξετάζονται χωριστά.

Η παραπάνω ρύθμιση ισχύει για τη μετακίνηση φοιτητών για σπουδές και για πρακτική άσκηση

Βιολογίας

Ο φοιτητής/ φοιτήτρια θα πρέπει να ολοκληρώσει τις προγραμματισμένες δραστηριότητες κινητικότητας

σύμφωνα με την αρχική συμφωνία σπουδών/ πρακτικής άσκησης. Σε αντίθετη περίπτωση το Ίδρυμα δύναται να τους ζητήσει μέρος ή το σύνολο της υποτροφίας.

Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Για να θεωρηθεί επιτυχής η μετακίνηση ο/η φοιτήτρια θα πρέπει να έχει αξιολογηθεί επιτυχώς σε όλα μαθήματα/πρόγραμμα πρακτικής άσκησης που αντιστοιχούν στην αρχική συμφωνία. Σε περίπτωση που δεν παρακολουθήσουν με επιτυχία απαιτήσεις του Προγράμματος που ακαδημαϊκά αντιστοιχούν στο 50% τουλάχιστον των ECTS που αναφέρονται στη συμφωνία σπουδών, σύμφωνα με τη Σύμβαση, το Ίδρυμα δύναται να τους ζητήσει μέρος ή το σύνολο της υποτροφίας.

Χημείας

Αποδοχή, άνευ όρων, της υποχρέωσης επιστροφής του συνολικού ποσού χρηματοδότησης σε περίπτωση που δεν παρακολουθήσουν με επιτυχία απαιτήσεις του Προγράμματος που ακαδημαϊκά αντιστοιχούν σε 6 ECTS.

 

Σχολή Επιστημών Υγείας

Ιατρικής

Εφόσον οι φοιτητές δεν εξεταστούν επιτυχώς στις μισές τουλάχιστον από τις προβλεπόμενες στο ίδρυμα υποδοχής Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) για την περίοδο μετακίνησης, δε θα γίνεται δεκτό τυχόν αίτημά τους, για επόμενη μετακίνηση με το εν λόγω πρόγραμμα. Σε αντίθετη περίπτωση, σύμφωνα με τη Σύμβαση, το Ίδρυμα δύναται να τους ζητήσει μέρος ή το σύνολο της υποτροφίας. Περιπτώσεις στις οποίες φοιτητές δεν

ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα σπουδών τους για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους (π.χ. ασθένεια) θα εξετάζονται χωριστά.

Η όποια ρύθμιση ισχύει για τη μετακίνηση φοιτητών για σπουδές θα ισχύει και για τη μετακίνηση φοιτητών για πρακτική άσκηση.

© 2018 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστήμιο Κρήτης Σύνδεση χρήστη
Υποστήριξη: MiSUoC/ΚΥΥΤΠΕ