Σάββατο, Απριλίου 10, 2021

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

Περιγραφή Τμήματος

Ο διεθνής προσανατολισμός του Πανεπιστημίου είναι εμφανής από την πληθώρα συνεργασιών με πολλούς γνωστούς ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς στην Ευρώπη και από τις δυνατότητες που παρέχει σε φοιτητές και προσωπικό μέσω της ενεργής συμμετοχής του σε προγράμματα κινητικότητας και ανταλλαγών.

Έρευνα: Τα ερευνητικά δίκτυα, ομάδες και σχέδια που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εν ενεργεία στο Π.Κ. είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες των Σχολών και Τμημάτων

Οι δυνατότητες έρευνας και παρεμφερείς εκπαιδευτικές/διδακτικές δυνατότητες πολλών ομάδων εντός του Πανεπιστημίου ενισχύονται και διευρύνονται μέσα από τη στενή συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας κι Έρευνας (ΙΤΕ).

Εκπαίδευση: Το Πανεπιστήμιο έχει συνάψει περισσότερες από 500 διμερείς συμφωνίες με συνεργαζόμενα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ καθώς και με άλλους συνεργάτες στο διεθνές περιβάλλον, ενώ συμμετέχει και σε πλήθος προγραμμάτων εκπαίδευσης κι ανταλλαγών.

Το Πανεπιστήμιο συμμετέχει επίσης σε δίκτυα σχεδιασμένα να υποστηρίξουν επιστημονικές συνεργασίες, όπως για παράδειγμα το πρόσφατο Δίκτυο Νησιωτικών Πανεπιστημίων.

Πολιτική: Το Πανεπιστήμιο είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανεπιστημίων, οργανισμού με θεμελιώδη ρόλο εκπροσώπησης των ΑΕΙ στις συζητήσεις για τον πολιτικό σχεδιασμό του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.

 

Ευρωπαικά εκπαιδευτικά προγράμματα

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία έχουν ως στόχο την ενίσχυση της διαπανεπιστημιακής συνεργασίας, τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, την ανάπτυξη της ακαδημαϊκής και φοιτητικής κινητικότητας, την καλλιέργεια της συνείδησης του ευρωπαίου πολίτη  µε την ταυτόχρονη διατήρηση της εθνικής  ταυτότητας και της πολιτισµικής αυτογνωσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες: Εκπαιδευτικά προγράμματα και ανταλλαγές

 

Πρόγραμμα Erasmus

Το πρόγραμμα Erasmus ξεκίνησε το 1987, και το 2017 γιόρτασε τα 30α του γενέθλια. Είναι μία από τις διασημότερες δράσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και απευθύνεται στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Υποστηρίζει τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ), και ενισχύει τη συμβολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στη διαδικασία της καινοτομίας. Πέρα από τα ακαδημαϊκά οφέλη, προωθεί τον διαπολιτισμικό διάλογο και ενισχύει την ταυτότητα του ευρωπαίου πολίτη. 

Το εν λόγω πρόγραμμα, όσον αφορά τη φοιτητική κινητικότητα, έχει χαρακτηριστεί κοινωνικό φαινόμενο, καθώς στα πλαίσιά του έχουν μετακινηθεί πάνω από 3.000.000 φοιτητές σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και είχαν τη παράλληλη δυνατότητα επαφής με ξένους πολιτισμούς και κουλτούρες. Οι περισσότεροι από τους μετακινούμενους φοιτητές χαρακτήρισαν την περίοδο αυτή ως εμπειρία ζωής. 

Στο πλαίσιο του προαναφερόμενου προγράμματος, το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει συνάψει πάνω από 500 διμερείς συμφωνίες συμμετέχοντας ταυτόχρονα στις ακόλουθες δράσεις:

 • Κινητικότητα Φοιτητών για σπουδές
 • Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Ασκηση
 • Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS)
 • Παράρτημα Διπλώματος (DS)
 • Κινητικότητα Διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία
 • Κινητικότητα διοικητικού και διδακτικού προσωπικού για εκπαίδευση
 • Γλωσσική Προετοιμασία για εισερχόμενους & εξερχόμενους Φοιτητές (EILC)
 • Εντατικά Προγράμματα μικρής διάρκειας (IP)
 • Προγράμματα διαπανεπιστημιακής συνεργασίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος (Thematic Networks)

Για περισσότερες πληροφορίες:Διδακτικό προσωπικό 

 

Μαθήματα Nέας Ελληνικής Γλώσσας

Τo Πανεπιστήμιο Κρήτης στο πλαίσιο ενίσχυσης του διεθνούς χαρακτήρα του, προσφέρει μαθήματα νέας ελληνικής γλώσσας ως ξένης και στις δύο Πανεπιστημιουπόλεις, Ρεθύμνου και Ηρακλείου.

Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως ξένης απευθύνεται:

 • δωρεάν σε εισερχόμενους φοιτητές που μετέχουν σε δράσεις του προγράμματος Erasmus του Πανεπιστημίου Κρήτης
 • με μικρή συνδρομή σε υποψήφιους μεταδιδάκτορες / ερευνητές που φοιτούν ή εργάζονται σε συνεργαζόμενους φορείς (ΙΤΕ, ΙΘΑΒΙΚ κ.λπ.)

 

 

 Στοιχεία Ιδρύματος 

ECHE


Χάρτης Erasmus Ανώτατης Εκπαίδευσης 2021-2027

EPS

Erasmus Policy Statement 2014-20

Erasmus Policy Statement 2021-27- english version

Erasmus Policy Statement 2021-21 - greek version

Erasmus ID code

   GKRΙTIS 01    

PIC

OID

999588978     

E10207975

© 2018 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Κρήτης, Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύνδεση χρήστη
Υποστήριξη MiSUoC ΚΠ/Μηχανογράφηση Πανεπιστήμιο Κρήτης