Πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα για επιμόρφωση προσωπικού ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

 

Η δραστηριότητα αυτή υποστηρίζει την επαγγελματική ανάπτυξη του διοικητικού και λοιπού προσωπικού των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης υπό μορφή εκδηλώσεων κατάρτισης στο εξωτερικό (εξαιρουμένων των συνεδρίων) και περιόδων επιτόπιας παρακολούθησης εργασίας (job shadowing)/ παρατήρησης/ κατάρτισης σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης ή σε άλλο συναφή φορέα στο εξωτερικό. Παρακαλούμε δείτε τη σχετική προκήρυξη, οδηγίες, κριτήρια και τα σχετικά έντυπα:

 

1.Προκήρυξη προγράμματος Erasmus+ Επιμόρφωση προσωπικού 2017-18

2Κριτήρια επιλογής

3.Αίτηση

4.Mobility Agreement Training

5.Ποσά Επιχορήγησης

6. Σύμβαση Επιχορήγησης

 

Erasmus+ Κινητικότητα προσωπικού με αναπηρία

amea

 

 

Αποτελέσματα της προκήρυξης για επιμόρφωση προσωπικού ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

*** Χρηματοδοτούνται οι θέσεις 1-18. Εφόσον προκύψουν  διαθέσιμα κονδύλια θα διατεθούν σύμφωνα με την σειρά προτεραιότητας που έχει οριστεί


Προκηρύξεις Επιμόρφωσης παλαιότερων ετών

Πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα για επιμόρφωση προσωπικού ακαδημαϊκού έτους 2014-2015

Πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα για επιμόρφωση προσωπικού ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

Προκήρυξη προγράμματος Erasmus+ για επιμόρφωση προσωπικού ακαδημαϊκού έτους 2016-2017