Σάββατο, Ιουλίου 20, 2024

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

Tο Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετέχει στο πρόγραμμα «Όμιλος Πρακτικής Άσκησης Erasmus+» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) που υλοποιείται με τη στήριξη του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του εξωτερικού, με στόχο την απόκτηση πολύτιμης εργασιακής εμπειρίας.

Επίσης, ο συγκεκριμένος Όμιλος υποστηρίζει την κινητικότητα προσωπικού για σύντομης διάρκειας διδασκαλία σε πανεπιστήμια του εξωτερικού ή επιμόρφωση.

Στον Όμιλο αυτόν, που συντονίζει  το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), μετέχουν επίσης το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.

Κεντρικό πυλώνα της αποτελεσματικής λειτουργίας του εν λόγω Ομίλου αποτελεί η δημιουργία πρότυπων διαδικασιών σε κάθε επίπεδο λειτουργίας, καθώς και η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Συστήματος κινητικότητας, το οποίο θα αξιοποιεί πλήρως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ιδρύματος που συμμετέχει. Απώτερος στόχος είναι η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών αλλά και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των εταίρων. Επίσης, μεταξύ άλλων, αξιοποιείται το δίκτυο αποφοίτων των ιδρυμάτων, ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις πρακτικής άσκησης, ενώ ενθαρρύνεται η κινητικότητα ατόμων με ειδικές ικανότητες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης προσφέρονται καθ΄όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και είναι διαθέσιμες προς τους φοιτητές όλων των ιδρυμάτων που μετέχουν στον Όμιλο.

© 2018 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστήμιο Κρήτης Σύνδεση χρήστη
Υποστήριξη: MiSUoC/ΚΥΥΤΠΕ